Eolas Fúinn - IntoKildare

Cad a Dhéanaimid

Is cumann ballraíochta neamhbhrabúis é Into Kildare, le tacaíocht ó Chomhairle Contae Chill Dara agus is é guth na turasóireachta é a dhéanann ionadaíocht ar leasanna an tionscail ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Cuireann an turasóireacht go mór le cruthú post agus tá tionchar dearfach aici ar fholláine eacnamaíoch agus shóisialta an Chontae. Cuireann Into Chill Dara le forbairt straitéiseach fadtéarmach Chontae Chill Dara agus bíonn tionchar aige air agus téann sé i dteagmháil le páirtithe leasmhara d’fhonn fás na turasóireachta a bhrú chun cinn.

Mar bhord oifigiúil turasóireachta, tá sainchúram ag Isteach i gCill Dara

“Tionscal turasóireachta spreagúil inbhuanaithe a thógáil i gContae Chill Dara ina n-oibríonn geallsealbhóirí le chéile chun eispéiris ardchaighdeáin a dhearadh agus a sheachadadh do chuairteoirí baile agus idirnáisiúnta, poist a chruthú, geilleagair áitiúla a threisiú agus an timpeallacht nádúrtha a chosaint.”

Sheol an tAire Catherine Martin TD an Plean Straitéiseach do Thurasóireacht i gCill Dara 2022-2027 an 17 Samhain 2021. Féachann an straitéis le hacmhainn turasóireachta Chontae Chill Dara a uasmhéadú chun an fhís a bhaint amach trí thógáil ar láidreachtaí agus ar dheiseanna trí chreat a threorú ag seisear spriocanna agus sé thosaíocht straitéiseacha.

Plean Straitéiseach Turasóireachta i gContae Chill Dara 2022-2027

Fís do Thurasóireacht Chill Dara
“Aithnítear Cill Dara, éalú tuaithe gar don chathair, ar fud an domhain as eispéiris folaíochta iontacha, áit chun dul i dteagmháil le cultúr saibhir, tírdhreacha pictiúrtha, agus fáilte chroíúil. Tá éiteas inbhuanaithe atá bunaithe ar thurasóireacht athghiniúnach íseal-thionchar ag croílár ár gcuid oibre. Is áit ar leithligh í ár gcontae, le meascán de stair iontach agus beogacht nua-aimseartha; áit le hathnasc agus le caidreamh le cairde agus le muintir; nuair is cinnteacht rásaíochta é athbheochan agus athmhuirearú. "

Creatlach Turasóireachta Chill Dara
Tá sé thosaíocht straitéiseacha ann a bhfuil cuspóirí soiléire acu do thurasóireacht Chill Dara chun eispéiris láidre agus ardchaighdeáin do chuairteoirí a chumasú, le tionscal atá ag éirí níos athléimní, níos iomaíche agus níos nuálaí a sholáthraíonn sochar eacnamaíoch áitiúil do phobail Chill Dara. Ceann atá bunaithe ar phrionsabail na turasóireachta inbhuanaithe agus athghiniúna, ag fágáil áiteanna níos fearr ná mar a bhí siad roimhe seo.

  1. Ceannaireacht agus comhoibriú a thaispeáint. Oibreoidh na geallsealbhóirí turasóireachta i gCill Dara le chéile le comhfhís, ag iarraidh ceann scríbe aontaithe agus iomaíoch, le samhail rialachais níos láidre agus níos éifeachtaí, agus acmhainní iomchuí.
  2. Athléimneacht an tionscail a chumasú. Beidh tionscal turasóireachta Chill Dara ag éirí níos athléimní trí thacaíocht dhigitithe chun tacú le cur chuige cliste turasóireachta, tacaíocht d’athrú ísealcharbóin, deiseanna líonraithe a chumasú agus trí acmhainn spriocdhírithe a fhorbairt.
  3. Ag cruthú eispéiris mhealltacha. Cruthófar eispéiris nuálacha do chuairteoirí den chéad scoth a sholáthraíonn cúis thumtha, láidir chun cuairt a thabhairt ar Chill Dara agus níos mó tréimhsí thar oíche a spreagadh le béim ar thurasóireacht athghiniúnach.
  4. Nascacht agus inrochtaineacht cinn scríbe a threisiú. Díreoidh athmhachnamh ar an mbealach is féidir le cuairteoirí teacht ar Chill Dara Contae ar naisc nua iompair, comharthaíocht, dearadh uilíoch, agus raon níos leithne de chóiríocht do chuairteoirí.
  5. Feasacht cuairteoirí a thógáil. Díreofar ar phríomhdheighleoga margaidh i measc cuairteoirí baile agus idirnáisiúnta chun feasacht ar Chill Dara a ardú mar éalú tuaithe le heispéiris eisceachtúla trí raon meán digiteach agus cló, imeachtaí, tairiscintí pacáistithe agus cláir taistil.
  6. Tionchar na straitéise a thomhas. Spreagfaidh cur chuige ceann scríbe cliste comhordú agus anailís ar raon sonraí turasóireachta chun bonn eolais a chur faoi chinnteoireacht agus chun leasa phobail Chill Dara.

Ár mBord Stiúrthóirí

Cathaoirleach

David Mongey (Mongey Communications)

stiúrthóirí

Brian Fallon, Cisteoir Onórach (Fallon's of Kilcullen)
Brian Flanagan, Cisteoir Ass Hon (Tomás Síoda)
Marian Higgins (Comhairle Contae Chill Dara)
Anne O'Keeffe, Rúnaí Onórach
Paula O'Brien (Comhairle Contae Chill Dara)
An Clr. Suzanne Doyle (Comhairle Contae Chill Dara)
Michael Davern (Óstán)
Kevin Kenny (Músaem Shackleton)
Evan Arkwright (Ráschúrsa Curragh)
Ted Robinson (Caisleán Bhaile an Bharbair)