Inbhuanaitheacht - IntoKildare

Isteach Baill Dhuilleog Darach Glas Chill Dara

 

Is tionscnamh é Isteach Isteach le Glas Darach Chill Dara a bhfuil sé mar aidhm aige cleachtais inbhuanaithe atá i bhfeidhm i ngnóthaí turasóireachta agus fáilteachais i gCill Dara a chur chun cinn. Tá sé mar aidhm ag ár nDuilleog Darach Glas tógáil ar an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr agus a chinntiú go bhfuilimid ag feidhmiú go hinbhuanaithe.

Déanaimis Cill Dara mar cheann scríbe turasóireachta glas le chéile!

Isteach i gCill Dara lógó Inbhuanaitheachta

Conas is féidir leat a bheith páirteach inár dtionscnamh Green Oak?

Má tá éicilipéad creidiúnaithe agat cheana féin ó eagraíocht inbhuanaithe, (is samplaí iad Green Hospitality agus Inbhuanaithe Taisteal Éireann!) tá tú i dteideal ár gcreidiúnú Duilleog Darach Glas Chill Dara a fháil cheana féin ar do liostú intokildare.ie. Má tá suim agat páirt a ghlacadh ach mura bhfuil tú cinnte an bhfuil tú incháilithe déan teagmháil le do thoil agus oibreoimid le chéile chun #MakeKildareGreen

Conas a oibríonn Darach Uaine Chill Dara

Nuair a bheidh tú i dteagmháil linn chun a chur in iúl dúinn go bhfuil do ghnó ag feidhmiú go hinbhuanaithe, cuirfimid clib éicea-chairdiúil le do liostú, tá sé chomh simplí sin.

Buntáistí tionscnamh na Darach Glas Isteach i gCill Dara

An raibh a fhios agat gur mó an seans go gceannóidh 78% de dhaoine táirge atá lipéadaithe go soiléir mar tháirge atá neamhdhíobhálach don chomhshaol (Suirbhé GreenPrint, Márta 2021)? Oibrímid le chéile agus léireoimid dár gcuairteoirí gur ceann scríbe glas muid. Áireoidh an tionscnamh aitheantas ar ár suíomh Gréasáin mar a luadh thuas chomh maith le roinnt oiliúna agus dámhachtainí chun aitheantas a thabhairt do d’iarrachtaí, smaointe maidir le conas is féidir linn ár gcleachtais inbhuanaitheachta mar chontae a fheabhsú agus pleananna gníomhaíochta is féidir linn a leanúint le chéile. Déanfaimid do thuras go Darach Glas Isteach i gCill Dara a roinnt ar ár n-ardáin meáin shóisialta chun d'iarrachtaí éicea-chairdiúla a thaispeáint dár gcuairteoirí!

Samplaí de roinnt cleachtais éicea-chairdiúla
 • Taispeáin naisc iompair phoiblí agus treoracha chun cuairteoirí a spreagadh chun iad a úsáid ar do shuímh Ghréasáin
 • Úsáid earraí ó fhoinsí áitiúla & nasc isteach le gnólachtaí in aice leat chun turas cuairteoirí i do cheantar a fhadú
 • Scaradh dramhaíola – cinntigh go bhfuil tú ag athchúrsáil, ag scaradh gloine ag múiríniú dramhaíl bhia
 • Fuinneamh – múch soilse agus trealamh nuair nach bhfuil siad in úsáid
 • Bain triail as roinnt táirge saor ó phlaisteach
 • Tabhair isteach roinnt miasa plandaí-bhunaithe ar do bhiachlár
 • Cuir gairdín bláthanna fiáine

Seo thuas roinnt samplaí de na bealaí inar féidir linn athruithe beaga a dhéanamh inár ngnó chun athrú mór a dhéanamh ar an domhan.

Creidiúnú inbhuanaithe molta ag Into Kildare:

Fáilteachas Glas

Taisteal Inbhuanaithe Éireann

GreenTravel.ie

Líon amach an fhoirm thíos agus bí páirteach!

Turasóireacht Inbhuanaithe i gCill Dara

Is príomhthionscal tionscail agus turasóireachta tábhachtach in Éirinn í an turasóireacht agus tá ról suntasach aici i nginiúint ioncaim. D’fhonn an tionscal a chosaint agus todhchaí inbhuanaithe a chruthú, moltar go bhforbródh Into Chill Dara straitéis turasóireachta inbhuanaithe a chuimsíonn ní amháin éiceathurasóireacht ach a bhainistíonn fás na turasóireachta ar bhealach inbhuanaithe.

Misean
Turasóireacht inbhuanaithe a chur chun cinn mar bhealach chun poist a chruthú, sócmhainní turasóireachta a chosaint agus tacú leis an bpobal i gcoitinne.

fís
Is é Isteach Chill Dara an bord turasóireachta is inbhuanaithe in Éirinn mar a ndéanfaidh a bhaill ón tionscal turasóireachta agus fáilteachais ionadaíocht dó.

Cuspóirí

 • Aibhsigh agus cuir chun cinn cleachtais turasóireachta inbhuanaithe
 • Feasacht ar thurasóireacht inbhuanaithe a ardú don tionscal agus do chuairteoirí
 • Tacú le cosaint na hoidhreachta cultúrtha agus nádúrtha sa Chontae
 • Bearta, amlínte agus torthaí soiléire a leagan amach i mBeartas Turasóireachta Inbhuanaithe agus sainaithin conas a dhéanfar dul chun cinn a thomhas agus a mhonatóiriú

Conas a bhainfear é seo amach
Trí ailíniú le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe chun gníomhaíochtaí sonracha a shainaithint agus a dhéanamh a mbeidh tionchar dearfach acu ar thurasóireacht inbhuanaithe i gContae Chill Dara, féachfaidh Isteach i gCill Dara ar thrí philéar:

 1. Eacnamaíoch - buntáistí do ghnólachtaí
 2. Sóisialta - Tionchar ar an bpobal áitiúil
 3. Comhshaol - éiceathurasóireacht a fhorbairt agus a chosaint

Beidh spriocanna gearrthéarmacha agus fadtéarmacha ag na gníomhartha agus na gníomhaíochtaí le cuspóirí soiléire is féidir a thomhas agus príomh-mhéadrachtaí ar an mbealach chun dul chun cinn agus rath a thomhas.

Is iad SDGanna na Náisiún Aontaithe, a dhíríonn ar na haidhmeanna fadtéarmacha, agus a fhreastalóidh ar riachtanais na gcolún seo:

10. Éagothroime Laghdaithe: turasóireacht a dhéanamh inrochtana do chách

 • Ag obair leis na páirtithe leasmhara ábhartha chun suíomhanna cuairteoirí a spreagadh le bheith inrochtana do chuairteoirí a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe, a radharc, a n-éisteacht srl.
 • Gníomhaíochtaí saor in aisce / ar chostas íseal a chur chun cinn do chuairteoirí / muintir na háite

11. Cathracha agus Pobail Inbhuanaithe: sócmhainní oidhreachta cultúrtha agus nádúrtha a chaomhnú

 • Cuir an teachtaireacht chun cinn chun í a úsáid go háitiúil, trí thacú le gnólachtaí Chill Dara tacaíonn sé seo leis an ngeilleagar áitiúil
 • Tacú le forbairt táirgí turasóireachta nua agus reatha atá ag iarraidh oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha a chaomhnú

15: Life on Land: bithéagsúlacht a chaomhnú agus a chaomhnú

 • Forbairt bealaí inbhuanaithe siúlóide agus rothaíochta ar nós Greenways & Blueways a chur chun cinn agus tionchar a imirt ar chinntí lena chinntiú gur táirgí inbhuanaithe iad
 • Spreag cuairteoirí chun cuairt a thabhairt ar an gcontae iomlán agus séasúr seachbhuaice agus gualainn a chur chun cinn chun ‘ró-thurasóireacht’ a sheachaint