Turasóireacht Inbhuanaithe i gCill Dara

Is príomhthionscal tionscail agus turasóireachta tábhachtach in Éirinn í an turasóireacht agus tá ról suntasach aici i nginiúint ioncaim. D’fhonn an tionscal a chosaint agus todhchaí inbhuanaithe a chruthú, moltar go bhforbródh Into Chill Dara straitéis turasóireachta inbhuanaithe a chuimsíonn ní amháin éiceathurasóireacht ach a bhainistíonn fás na turasóireachta ar bhealach inbhuanaithe.

Misean
Turasóireacht inbhuanaithe a chur chun cinn mar bhealach chun poist a chruthú, sócmhainní turasóireachta a chosaint agus tacú leis an bpobal i gcoitinne.

fís
Is é Isteach Chill Dara an bord turasóireachta is inbhuanaithe in Éirinn mar a ndéanfaidh a bhaill ón tionscal turasóireachta agus fáilteachais ionadaíocht dó.

Cuspóirí

 • Aibhsigh agus cuir chun cinn cleachtais turasóireachta inbhuanaithe
 • Feasacht ar thurasóireacht inbhuanaithe a ardú don tionscal agus do chuairteoirí
 • Tacú le cosaint na hoidhreachta cultúrtha agus nádúrtha sa Chontae
 • Bearta, amlínte agus torthaí soiléire a leagan amach i mBeartas Turasóireachta Inbhuanaithe agus sainaithin conas a dhéanfar dul chun cinn a thomhas agus a mhonatóiriú

Conas a bhainfear é seo amach
Trí ailíniú le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe chun gníomhaíochtaí sonracha a shainaithint agus a dhéanamh a mbeidh tionchar dearfach acu ar thurasóireacht inbhuanaithe i gContae Chill Dara, féachfaidh Isteach i gCill Dara ar thrí philéar:

 1. Eacnamaíoch - buntáistí do ghnólachtaí
 2. Sóisialta - Tionchar ar an bpobal áitiúil
 3. Comhshaol - éiceathurasóireacht a fhorbairt agus a chosaint

Beidh spriocanna gearrthéarmacha agus fadtéarmacha ag na gníomhartha agus na gníomhaíochtaí le cuspóirí soiléire is féidir a thomhas agus príomh-mhéadrachtaí ar an mbealach chun dul chun cinn agus rath a thomhas.

Is iad SDGanna na Náisiún Aontaithe, a dhíríonn ar na haidhmeanna fadtéarmacha, agus a fhreastalóidh ar riachtanais na gcolún seo:

10. Éagothroime Laghdaithe: turasóireacht a dhéanamh inrochtana do chách

 • Ag obair leis na páirtithe leasmhara ábhartha chun suíomhanna cuairteoirí a spreagadh le bheith inrochtana do chuairteoirí a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe, a radharc, a n-éisteacht srl.
 • Gníomhaíochtaí saor in aisce / ar chostas íseal a chur chun cinn do chuairteoirí / muintir na háite

11. Cathracha agus Pobail Inbhuanaithe: sócmhainní oidhreachta cultúrtha agus nádúrtha a chaomhnú

 • Cuir an teachtaireacht chun cinn chun í a úsáid go háitiúil, trí thacú le gnólachtaí Chill Dara tacaíonn sé seo leis an ngeilleagar áitiúil
 • Tacú le forbairt táirgí turasóireachta nua agus reatha atá ag iarraidh oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha a chaomhnú

15: Life on Land: bithéagsúlacht a chaomhnú agus a chaomhnú

 • Forbairt bealaí inbhuanaithe siúlóide agus rothaíochta ar nós Greenways & Blueways a chur chun cinn agus tionchar a imirt ar chinntí lena chinntiú gur táirgí inbhuanaithe iad
 • Spreag cuairteoirí chun cuairt a thabhairt ar an gcontae iomlán agus séasúr seachbhuaice agus gualainn a chur chun cinn chun ‘ró-thurasóireacht’ a sheachaint